Skoči na vsebino

NACIONALNI MEROSLOVNI SISTEM

Nacionalni meroslovni sistem (NMS) zagotavlja sledljiva in globalno primerljiva merjenja, razvoj novih merilnih metod, reguliran sistem nadzora na področjih javnega interesa v podporo tehnološkemu razvoju in trajnostnemu razvoju družbe. Za zagotavljanje navedenih aktivnosti potrebuje ustrezno infrastrukturo, znanje, izkušnje ter pravni okvir na področju meroslovja.

 

Nacionalni meroslovni sistem je vzpostavljen v skladu z Zakonom o meroslovju:

 • sistem zagotavljanja merilne sledljivosti in ustrezne kalibracijske in merilne zmogljivosti (CMC) nacionalnih etalonov, kar izvaja urad ter za priznane nacionalne etalone tudi druge pravne osebe,

 • sistem ugotavljanja skladnosti, v katerem urad in imenovane pravne osebe izvajajo ugotavljanje in potrjevanje skladnosti meril,

 • sistem meroslovnega nadzora, v katerem urad izvaja nadzor nad merili v prometu in uporabi, predpakiranimi izdelki in merilnimi steklenicami ter nad pravilno uporabo merskih enot.

Medsebojna razmerja med Uradom RS za meroslovje in partnerji so urejena s pogodbami.

NMS je vpet v mednarodni meroslovni sistem. Urad RS za meroslovje zastopa Slovenijo v meddržavnih sporazumih:

 • Metrska konvencija (Metre Convention),

 • Konvencija o preskušanju in označevanju izdelkov iz plemenitih kovin (Convention on the Control and Marking of Articles of Precious Metals),

 • Svetovna organizacija za zakonsko meroslovje (International Organisation of Legal Metrology - OIML)

Urad RS za meroslovje je kot predstavnik RS član naslednjih ključnih mednarodnih organizacij in združenj:

 • Generalna konferenca za uteži in mere (General Conference on Weights and Measures – CGPM),

 • Mednarodni odbor za zakonsko meroslovje (International Committee of Legal Metrology – CIML),

 • Združenje evropskih nacionalnih meroslovnih inštitutov (European Association of National Metrology Institutes – EURAMET),

 • Evropskego združenje za zakonsko meroslovje (European Cooperation in Legal Metrology - WELMEC),

 • Mednarodno združenje uradov za preskušanje izdelkov iz plemenitih kovin (International Association of Assay Officess - IAAO)

Na nacionalnem nivoju Urad RS za meroslovje in pravne osebe sodelujejo s pristojnimi organi in službami, ki so povezani z merjenji veličin in njihovo kakovostjo, še zlasti z nacionalno akreditacijsko službo.

 

Sistem nacionalnih etalonov

Imenovane osebe

Akreditirane kalibracijske zmogljivosti v Republiki Sloveniji

Mednarodno sodelovanje

Slovar pogostejših izrazov

Sporočila

13. 12. 2007

Strokovno srečanje imenovanih oseb in pogodbenikov 13. decembra 2007 na ZAG

Strokovno srečanje imenovanih oseb in pogodbenikov, 13. decembra 2007 na Zavodu za gradbeništvo

10. 12. 2007

Predstavitev člankov na konferenci IMEKO TC3 & TC16 & TC 22

Na 20. mednarodni meroslovni konferenci  IMEKO TC3 & TC16 & TC 22 za področja merjenja mase, sile, tlaka in drugih izpeljanih veličin, ki je potekala med 27. in 30. novembrom 2007 v Meridi, Mehika, sta Matej Grum in Gašper...

6. 12. 2007

Obisk predstavnikov vodstvenega kadra meroslovja Kosova v Sloveniji

Od 3. do 6. decembra so bili na študijskem obisku v Sloveniji v okviru projekta MSTQ UNMIK Kosovo (financiran s strani EU) predstavniki vodstvenega kadra na področju meroslovja iz Kosova (Ministrstvo za trgovino in industrijo...

12. 11. 2007

Sodelovanje Urada RS za meroslovje v programskem odboru Konference Dobre prakse v slovenski javni upravi 2007

Dr. Rado Lapuh iz Urada RS za meroslovje sodeluje v programskem odboru Konference Dobre prakse v slovenski javni upravi 2007. To je že sedma konferenca ministrstva, pristojnega za upravo, na kateri zainteresirani javnosti...

9. 11. 2007

Predavanje dr. Ninete Majcen na Dnevu akreditacije 2007

Dr. Nineta Majcen je na povabilo Slovenske akreditacije v sredo, 7.novembra 2007 na Dnevu akreditacije 2007 predavala o referenčnih vrednostih. Več informacij o dogodku je na voljo na...

8. 11. 2007

Obisk predstavnikov Ministrstva za trgovino in industrijo začasne Vlade Kosova na MIRS

8. novembra 2007 je bil na MIRS v sklopu evropskega projekta MSTQ UNMIK Kosovo izveden študijski obisk predstavnikov Ministrstva za trgovino in industrijo začasne Vlade Kosova.  Poudarek je bil na delovanju slovenskega...

6. 11. 2007

Obisk predstavnikov državnega meroslovnega inštituta BiH (»Institut za mjeriteljstvo«) v Sloveniji

V času od 6. do 9. novembra 2007 je v sklopu sporazuma o znanstveno-tehnološkem sodelovanju med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino, ki ga v Sloveniji vodi MVZT,  MIRS obiskala 6 članska delegacija državnega...