Skoči na vsebino

NACIONALNI MEROSLOVNI SISTEM

Nacionalni meroslovni sistem (NMS) zagotavlja sledljiva in globalno primerljiva merjenja, razvoj novih merilnih metod, reguliran sistem nadzora na področjih javnega interesa v podporo tehnološkemu razvoju in trajnostnemu razvoju družbe. Za zagotavljanje navedenih aktivnosti potrebuje ustrezno infrastrukturo, znanje, izkušnje ter pravni okvir na področju meroslovja.

 

Nacionalni meroslovni sistem je vzpostavljen v skladu z Zakonom o meroslovju:

 • sistem zagotavljanja merilne sledljivosti in ustrezne kalibracijske in merilne zmogljivosti (CMC) nacionalnih etalonov, kar izvaja urad ter za priznane nacionalne etalone tudi druge pravne osebe,

 • sistem ugotavljanja skladnosti, v katerem urad in imenovane pravne osebe izvajajo ugotavljanje in potrjevanje skladnosti meril,

 • sistem meroslovnega nadzora, v katerem urad izvaja nadzor nad merili v prometu in uporabi, predpakiranimi izdelki in merilnimi steklenicami ter nad pravilno uporabo merskih enot.

Medsebojna razmerja med Uradom RS za meroslovje in partnerji so urejena s pogodbami.

NMS je vpet v mednarodni meroslovni sistem. Urad RS za meroslovje zastopa Slovenijo v meddržavnih sporazumih:

 • Metrska konvencija (Metre Convention),

 • Konvencija o preskušanju in označevanju izdelkov iz plemenitih kovin (Convention on the Control and Marking of Articles of Precious Metals),

 • Svetovna organizacija za zakonsko meroslovje (International Organisation of Legal Metrology - OIML)

Urad RS za meroslovje je kot predstavnik RS član naslednjih ključnih mednarodnih organizacij in združenj:

 • Generalna konferenca za uteži in mere (General Conference on Weights and Measures – CGPM),

 • Mednarodni odbor za zakonsko meroslovje (International Committee of Legal Metrology – CIML),

 • Združenje evropskih nacionalnih meroslovnih inštitutov (European Association of National Metrology Institutes – EURAMET),

 • Evropskego združenje za zakonsko meroslovje (European Cooperation in Legal Metrology - WELMEC),

 • Mednarodno združenje uradov za preskušanje izdelkov iz plemenitih kovin (International Association of Assay Officess - IAAO)

Na nacionalnem nivoju Urad RS za meroslovje in pravne osebe sodelujejo s pristojnimi organi in službami, ki so povezani z merjenji veličin in njihovo kakovostjo, še zlasti z nacionalno akreditacijsko službo.

 

Sistem nacionalnih etalonov

Imenovane osebe

Akreditirane kalibracijske zmogljivosti v Republiki Sloveniji

Mednarodno sodelovanje

Slovar pogostejših izrazov

Sporočila

20. 6. 2007

1. seminar za dobavitelje izdelkov iz plemenitih kovin

Dne 20.6.2007 je bil v Celju izveden 1. seminar za dobavitelje izdelkov iz plemenitih kovin, ki samostojno zagotavljajo skladnost svojih izdelkov s predpisi. Vabilo na seminar - Osnove preskušanja izdelkov iz plemenitih kovin

11. 6. 2007

Odobritev postavitve stacionarnega radarja v Kopru

Urad Republike Slovenije za meroslovje je danes - 11.06.2007 v Kopru na Pristaniški ulici pri prehodu za pešce v bližini Osnovne šoli Koper preveril delovanje stacionarnega merilnika hitrosti v cestnem prometu. Preverjeno je bilo...

8. 6. 2007

Posodobljene so spletne strani Urada, ki vsebujejo informacije o imenovanih osebah na področju overjanja meril

Povezava

8. 6. 2007

V uradnem listu RS je objavljen novi Pravilnik o nacionalnih etalonih

Pravilnik o nacionalnih etalonih v Uradnem listu RS

17. 5. 2007

Dan meroslovja 2007, 16. maj - predstavitve

Predstavitve z dneva meroslovja 2007, 16. maj, Celje: dr. Rado Lapuh, Urad RS za meroslovje - Smernice delovanja distribuiranega meroslovnega sistemaprof. dr. Janko Drnovšek, Fakulteta za elektrotehniko - Razvoj meroslovja v EU...

16. 5. 2007

Dan meroslovja 2007, 16. maj

Dan meroslovja 2007, 16. maj Nagovor direktorja BIPM ob dnevu meroslovja

25. 4. 2007

Obisk delegacije Konvencije o kontroli in označevanju izdelkov iz plemenitih kovin, 9. - 10. maj

V dneh od 9. do 10. maja 2007 bo na Uradu RS za meroslovje na obisku delegacija Konvencije o kontroli in označevanju izdelkov iz plemenitih kovin, ki bo presojala usposobljenost urada za članstvo v Konvenciji. Vlada RS je...