Skoči na vsebino

NACIONALNI MEROSLOVNI SISTEM

Nacionalni meroslovni sistem (NMS) zagotavlja sledljiva in globalno primerljiva merjenja, razvoj novih merilnih metod, reguliran sistem nadzora na področjih javnega interesa v podporo tehnološkemu razvoju in trajnostnemu razvoju družbe. Za zagotavljanje navedenih aktivnosti potrebuje ustrezno infrastrukturo, znanje, izkušnje ter pravni okvir na področju meroslovja.

 

Nacionalni meroslovni sistem je vzpostavljen v skladu z Zakonom o meroslovju:

 • sistem zagotavljanja merilne sledljivosti in ustrezne kalibracijske in merilne zmogljivosti (CMC) nacionalnih etalonov, kar izvaja urad ter za priznane nacionalne etalone tudi druge pravne osebe,

 • sistem ugotavljanja skladnosti, v katerem urad in imenovane pravne osebe izvajajo ugotavljanje in potrjevanje skladnosti meril,

 • sistem meroslovnega nadzora, v katerem urad izvaja nadzor nad merili v prometu in uporabi, predpakiranimi izdelki in merilnimi steklenicami ter nad pravilno uporabo merskih enot.

Medsebojna razmerja med Uradom RS za meroslovje in partnerji so urejena s pogodbami.

NMS je vpet v mednarodni meroslovni sistem. Urad RS za meroslovje zastopa Slovenijo v meddržavnih sporazumih:

 • Metrska konvencija (Metre Convention),

 • Konvencija o preskušanju in označevanju izdelkov iz plemenitih kovin (Convention on the Control and Marking of Articles of Precious Metals),

 • Svetovna organizacija za zakonsko meroslovje (International Organisation of Legal Metrology - OIML)

Urad RS za meroslovje je kot predstavnik RS član naslednjih ključnih mednarodnih organizacij in združenj:

 • Generalna konferenca za uteži in mere (General Conference on Weights and Measures – CGPM),

 • Mednarodni odbor za zakonsko meroslovje (International Committee of Legal Metrology – CIML),

 • Združenje evropskih nacionalnih meroslovnih inštitutov (European Association of National Metrology Institutes – EURAMET),

 • Evropskego združenje za zakonsko meroslovje (European Cooperation in Legal Metrology - WELMEC),

 • Mednarodno združenje uradov za preskušanje izdelkov iz plemenitih kovin (International Association of Assay Officess - IAAO)

Na nacionalnem nivoju Urad RS za meroslovje in pravne osebe sodelujejo s pristojnimi organi in službami, ki so povezani z merjenji veličin in njihovo kakovostjo, še zlasti z nacionalno akreditacijsko službo.

 

Sistem nacionalnih etalonov

Imenovane osebe

Akreditirane kalibracijske zmogljivosti v Republiki Sloveniji

Mednarodno sodelovanje

Slovar pogostejših izrazov

Sporočila

25. 4. 2007

Kranjski gori bo v dneh od 11. do 12. maja 2007 potekalo vsakoletno srečanje zlatarjev

Dokument

24. 4. 2007

Objavljen je predlog Pravilnika o meroslovnih zahtevah za naprave z valji za preverjanje zaviralne sile

Dokument

13. 4. 2007

Nadzorni pregledi in postopna izločitev iz uporabe tehtnic Sertorius, tipov PT 150 in PT 610

Dokument

7. 12. 2006

Certifikat o odobritvi sistema kakovosti Steklarni Hrastnik d.d. PE Vitrum

Urad RS za meroslovje je izdal certifikat o odobritvi sistema kakovosti Steklarni Hrastnik d.d. PE Vitrum po modulu D1 za gostinsko posodo. 

6. 12. 2006

Slovenski institut za kakovost in meroslovje je priglašen organ za števce delovne električne energije

Slovenski institut za kakovost in meroslovje, Tržaška 2, 1000 Ljubljana je priglašen organ za števce delovne električne energije po Direktivi 2004/22/ES o merilnih instrumentih in Pravilniku o merilnih instrumentih.

28. 11. 2006

Uspešno sodelovanje Sektorja za plemenite kovine v mednarodni interkomparaciji s področja kemijskih analiz zlatih in srebrnih izdelkov

Laboratorij Sektorja  za plemenite kovine je imel oznako LAB 12 Končno poročilo - zlato Končno poročilo - srebro

27. 11. 2006

Luka Koper d.d. prejela priznanje za uvrstitev v finale Evropske nagrade za kakovost (European Quality Award) za leto 2006

Več...