Skoči na vsebino

NACIONALNI ETALON ZA MNOŽINO SNOVI

Področje varovanje okolja,vrsta vzorca odpadne in površinske vode

 

Kemijski inštitut je mednarodno priznana raziskovalna organizacija na področju kemije in sorodnih disciplin.  Laboratorij za kemijo, biologijo in tehnologijo vod kot eden od laboratorijev v raziskovalnem sektorju inštituta se v okviru nacionalnih in mednarodnih projektov ukvarja  z znanstveno-raziskovalnim delom na področju varovanja voda, opravlja izobraževalno dejavnost, izvaja pa tudi projekte za industrijo. 

Ena od dejavnosti Laboratorija za kemijo, biologijo in tehnologijo vod kot nosilca nacionalnega etalona enote za množino snovi-mol za področje varovanja okolja je  zagotavljanje merilne sledljivosti na področju kemijske veličine mol na mednarodno raven in prenos vrednosti na izvajalce kemijskih merjenj na nižji hierarhični ravni v Sloveniji.

Za mednarodno priznanje Laboratorija za kemijo, biologijo in tehnologijo vod kot nosilca nacionalnega etalona za množino snovi je pomembno izvajanje medlaboratorijskih primerjav  na najvišjem mednarodnem nivoju.  Znanstveno-raziskovalno delo na področju kemijske veličine mol na področju varovanja okolja omogoča laboratoriju  izpolnjevanje nacionalnih potreb ter vzdrževanje ustrezne strokovnosti.

 

Zagotavljanje sledljivosti nacionalnega etalona za množino snovi na mednarodno raven

Kemijski inštitut, Laboratorij za kemijo, biologijo in tehnologijo vod zagotavlja sledljivost  rezultatov svojih meritev preko referenčnih merjenj, pri katerih je kalibracija opreme  vezana na uporabo certificiranih referenčnih materialov z dokazano sledljivostjo do primarnega nivoja.

 

Prenos (diseminacija) vrednosti nacionalnega etalona na nižje hierarhične ravni v Sloveniji

Prenos vrednosti poteka preko izvedbe medlaboratorijskih primerjav v organizaciji Kemijskega inštituta, v katerih dvakrat letno sodeluje  preko petdeset laboratorijev iz Slovenije. 

Kemijski inštitut, Laboratorij za kemijo, biologijo in tehnologijo vod z diseminacijskimi postopki poskrbi za sledljivost  kemijskih analiz odpadnih in površinskih vod  v Republiki Sloveniji. Izvedba medlaboratorijske primerjave temelji na izvedbi kemijskih analiz v vzorcih odpadnih in površinskih vod. Pri tem referenčno vrednost za merjene veličine,  na osnovi katere se oceni uspešnost sodelovanja laboratorijev udeležencev,  predhodno določi Laboratorij za kemijo, biologijo in tehnologijo vod z akreditiranimi referenčnimi merjenji z dokazano sledljivostjo in opredeljeno merilno negotovostjo.

 

Znanstveno-raziskovalno delo na področju veličine mol

Na področju znanstvenih raziskav je Kemijski inštitut tesno vpet v slovenski in evropski raziskovalni prostor. Laboratorij za kemijo, biologijo in tehnologijo vod se ukvarja z znanstveno-raziskovalnim delom na področju meroslovja v kemiji, namen katerega je izboljševanje obstoječih ter razvoj novih postopkov referenčnih merjenj za izbrane merjene veličine v vzorcih površinskih in odpadnih vod. Da bi zagotovili zanesljive in primerljive rezultate kemijskih merjenj na področju varovanja okolja, so za obstoječe in novo razvite preskusne metode potrebeni postopki za validacijo metod, razvoj metodologije za oceno merilne negotovosti rezultatov merjenj, optimizacija postopkov, razvoj metodologije za zagotavljanje sledljivosti, neodvisni dokaz o izvajanju  z medlaboratorijsko primerjavo ter študije homogenosti in stabilnosti, kateri so izrednega pomena za desiminacijo vrednosti nacionalnega etalona na nižje hierarhične ravni v Sloveniji za vzorce odpadnih in površinskih vod. 

 

Najboljše merilne zmogljivosti

Kemijski inštitut, Laboratorij za kemijo, biologijo in tehnologijo vod izvaja  merjenja amonijevega dušika, dušika po Kjeldahlu, fosfata, klorida, nitrata in pH v odpadni in površinski vodi  z metodami, v območjih merjenja in z merilno negotovostjo,  ki so navedeni v tabeli.

 

Analit (v odpadni in površinski vodi)MetodaStandardObmočje merjenjaRazširjena merilna negotovost
NH4+-NWater quality – Determination of ammonium – Distillation and titration methodSIST ISO 5664 (1996)>0,2 mg/l 1,2 % 
NKj Water quality – Determination of Kjeldahl nitrogen – Method after mineralization with seleniumSIST EN 25663  (1996) >0,3 mg/l1,2 %
PO43-
Cl-
NO3-
Water quality – Determination of dissolved anions by liquid chromatography of ionsSIST EN ISO 10304 (1998)>0,5 mg/l 2,8 %
pH Water quality – Determination of pHSIST ISO 10523 (1996)3-10 0,8 %