Skoči na vsebino

NACIONALNI ETALON ZA MNOŽINO SNOVI

Področje varstvo in zaščita potrošnikov, vrsta vzorca plemenite kovine

 

Prednostni dejavnosti Sektorja za plemenite kovine, kot nosilca nacionalnega etalona enote za množino snovi- mol za področje preskušanja zlitin plemenitih kovin, sta zagotavljanje merilne sledljivosti na področju kemijske veličine mol na mednarodno raven in prenos vrednosti na izvajalce kemijskih analiz na nižji hierarhični ravni v Sloveniji. Za mednarodno priznanje Sektorja za plemenite kovine kot nosilca nacionalnega etalona za množino snovi je ključni poudarek na izvajanju medlaboratorijskih primerjav v okviru organizacije AEAO (Association of European Assay Offices) ter z drugimi nacionalnimi institucijami. Znanstveno-raziskovalno delo na področju kemijske veličine mol na področju preskušanja zlitin plemenitih kovin omogoča sektorju ustrezno izpolnjevanje nacionalnih potreb ter vzdrževanje ustrezne strokovnosti.

Sektor za plemenite kovine opravlja najzahtevnejše naloge v okviru zakonskega meroslovje kot so preskušanje in označevanje izdelkov iz plemenitih kovin z oznako skladnosti ter preverja delovanje dobaviteljev samodeklarantov, ki samostojno zagotavljajo skladnost svojih izdelkov s predpis.

 

Zagotavljanje sledljivosti nacionalnega etalona za množino snovi na mednarodno raven

Kemijski laboratorij, ki deluje v okviru Sektorja za plemenite kovine zagotavlja sledljivost svojih meritev preko izvedbe kvantitativnih kemijskih analiz vezanih na uporabo referenčnih materialov –čistih plemenitih kovin, z dokazano sledljivostjo do primarnega nivoja.

 

Prenos (diseminacija) vrednosti nacionalnega etalona na nižje hierarhične ravni v Sloveniji

Prenos vrednosti poteka preko izvedbe medlaboratorijske primerjalne študije, ki jo vsako leto organizira Sektor za plemenite kovine, Urada RS za meroslovje, za kemijske laboratorije dobaviteljev samodeklarantov. Sektor za plemenite kovine tako z diseminacijskimi postopki poskrbi za sledljivost vseh kemijskih analiz zlitin plemenitih kovin v Republiki Sloveniji. Izvedba medlaboratorijske primerjalne študije temelji na izvedbi kemijskih analiz zlitin plemenitih kovin v laboratorijih dobaviteljev samodeklarantov. Pri tem referenčno vrednost za masni delež posamezne plemenite kovine predhodno določi laboratorij Sektorja za plemenite kovine z akreditiranimi metodami kvantitativne kemijske analize z dokazano sledljivostjo in opredeljeno merilno negotovostjo.

 

Znanstveno-raziskovalno delo na področju veličine mol

Poleg vzdrževanja etalona in zagotavljanja sledljivosti  meritev se laboratorij ukvarja tudi s projektom diseminacije enote za množino snovi za področje preskušanja izdelkov iz plemenitih kovin, ki vključuje razvoj postopkov in metod za izboljšanje sistema preskušanja zlitin plemenitih kovin na nižjih hirearhičnih nivojih, s študijem sledljivosti  kemijskih meritev in preučevanjem različnih pristopov k ovrednotenju merilne negotovosti, z razvojem postopkov za izboljšanje kakovosti merilnega procesa, študijem homogenosti vzorcev in s projektom avtomatizacije meritev. Z mednarodnega vidika je za znanstveno –raziskovalno delo pomembno tudi vključevanje v različne mednarodnih medlaboratorijskih primerjavah , v okviru katerih se potrjuje ustreznost že uveljavljenih merilnih postopkov ali pa se preverja ustreznost na novo razvitih ali modificiranih postopkov merjenja masnega deleža plemenitih kovin.

 

Najboljše merilne zmogljivosti

Sektor za plemenite kovine izvaja predvsem meritve masnega deleža zlata in srebra v zlitinah plemenitih kovin, na način in z metodami , ki so navedene v spodnji tabeli.

 

Metoda Standard Material Območje merjenja  Razširjena merilna negotovost
Determination of gold in gold jewellery alloys – Cupellation method (fire assay)ISO 11426:1999 (razen 7.3 in 7.5)Zlate zlitine Vsebnost Au od333 ‰ do 990 ‰ ± 0,5 ‰
Determination of silver in silver jewellery alloys – Volumetric (potentiometric) method using sodium chloride or potassium chlorideISO 13756:1997Srebrne zlitine  Vsebnost Ag od 800 ‰ do 999 ‰ ± 3,2 ‰

 

Sektor za plemenite kovine