Skoči na vsebino

PREDSTAVITEV POSTOPKA PODELITVE DRŽAVNE NAGRADE ZA POSLOVNO ODLIČNOST - PRSPO

Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO) je program Vlade RS, ki je nosilka priznanja RS za poslovno odličnost. Urad RS za meroslovje opravlja strokovne in administrativne naloge za Odbor PRSPO. Koordinira in s strokovno podporo usmerja ter spremlja izvajanje posameznih nalog v okviru ocenjevalnega postopka. Skrbi za prenos prakse nagrade EFQM v postopek PRSPO, organizira strokovne posvete in izobraževanja za ocenjevalce in prijavitelje, organizira slovesno podelitev priznanj in druge promocijske aktivnosti povezane z modelom odličnosti EFQM.


Na podlagi in v skladu z Zakonom o Priznanju RS za poslovno odličnost (Ur. list RS 83/03 - uradno prečiščeno besedilo in 92/07)  Odbor za priznanja vsako leto objavi javni razpis za zbiranje prijav za kandidaturo za priznanje RS za poslovno odličnost in terminski načrt aktivnosti priznanja RS za poslovno odličnost, v katerem so opredeljeni pogoji za prijavo na razpis in merila, po katerih se vloge prijaviteljev ocenjujejo in izberejo dobitniki priznanja. V njem je tudi podatek o tem, kje in kdaj lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo in do kdaj so možne prijave.

 

Cloten postopek podeljevanja državne nagrade odličnosti in organiziranost podeljevanja sta podrobno predstavljeni v letnem javnem razpisu, osnovna struktura pa vam je na voljo na tej povezavi ali s klikom na spodnjo ikono.

Namen:
• spodbujati slovenske gospodarske družbe, zavode in druge pravne osebe ter državne organe k uvajanju sistemov sodobnega, učinkovitega in celovitega doseganja kakovosti ter k načrtovanju in izvajanju sodobnega procesa poslovanja za zagotovitev konkurenčnosti proizvodov in storitev
• izbira zglednih in najboljših slovenskih organizacij po zgledu EFQM nagrade za odličnost
• slovenskim menedžerjem nuditi orodje za nenehno izboljševanje kakovosti proizvodov, storitev in poslovanja
• slovenskemu gospodarstvu in javni upravi na ta način pomagati pri doseganju globalne konkurenčnosti.

 

Cilji:
• razširiti zavedanje o modelu celovitega vodenja kakovosti oziroma odličnosti poslovanja,
• povečati zavedanje o kakovosti in prizadevanje za nenehno izboljševanje kakovosti in odličnosti poslovanja v Sloveniji,
• spodbuditi procese samoocenjevanja,
• spodbuditi konkurenčne primerjave z domačimi in tujimi organizacijami,
• priznati organizacijam v Sloveniji dosežke na področju odličnosti,
• promovirati uspešne strategije, programe kakovosti, trajnostne modele poslovanja in izmenjavo dobrih praks doma in v tujini.

 

Model odličnosti EFQM pozna različne ravni odličnosti, po katerih se lahko organizacija dviga na področju odličnosti. EFQM podeljuje certifikate za zavezani k odličnosti (ang. Committed to Excellence – C4E), prepoznani v odličnosti (ang. Recognised for Excellence - R4E) in EFQM nagrado odličnosti (ang. EFQM Global Excellence Award). Postopek PRSPO omogoča pridobitev certifikata prepoznani v odličnosti in pa nacionalno nagrado za poslovno odličnost, kar je odlično izhodišče za prijavo na EFQM nagrado za odličnost.

                                                                             

 

  

Za boljše razumevanje modela odličnosti EFQM vam je na tej povezavi na voljo Management dokument EFQM, katero se uporablja skupaj z uradnim prevodom brošure Model odličnosti EFQM (op. brošura je plačljiva, naročite pa jo lahko preko tega obrazca). Zaradi nekoliko posebnega izrazoslovja pa smo vam pripravili tudi Slovar pogostih izrazov.

 

Z namenom, da bi se organizacije lažje odločile za pot k odličnosti, ter bi jim bila na tej poti na voljo vsa potrebna podpora, vam na tem mestu predstavljamo tudi seznam aktivnih PRSPO ocenjevalcev evropskega modela odličnosti EFQM, kateri tudi sodelujejo (op. ali so že sodelovali) pri postopku PRSPO. V seznamu je dodatno tudi navedeno kateri ocenjevalci so že sodelovali pri podeljevanju EFQM  nagrade odličnosti ali imajo druge posebne certificirane kvalifikacije. Kot ocenjevalce z dolgoletnimi izkušnjami in praksami ocenjevanja in/ali poznavanja postopka PRSPO in področja poslovne odličnosti, dodajamo tudi seznam PRSPO razsodnikov, ki imajo posebno vlogo tudi v postopku podeljevanja državne nagrade za poslovno odličnost.

 

Pregled slovenskih odličnih organizacij po letih, ki so od začetnega leta 1998 dalje sodelovale in prejele priznanja za posamezne ravni odličnosti, bile finalisti ali prejemniki najvišjega državnega priznanja odličnosti.

 

Za več informacij glede predstavljenega modela in možnosti sodelovanja za vašo organizacijo smo Vam na voljo na prspo.mirs(at)gov.si ali tel. št. 01/2442 – 715 ali 03/4280 - 763 in z veseljem se bomo povezali z Vami, na Vaši poti odličnosti.