Skoči na vsebino

OCENJEVALNA KOMISIJA ZA PRIZNANJA RS ZA POSLOVNO ODLIČNOST

Prijava za ocenjevalca PRSPO za leto 2017

 

V skladu s Pravilnikom o delu Odbor za priznanja RS za poslovno odličnost imenuje ocenjevalno komisijo, ki opravi strokovni pregled vlog, sprejetih v postopek za priznanje, in jih oceni na podlagi dokazov o izpolnjevanju pogojev in meril, ki so bila navedena v razpisni dokumentaciji. 

 

Komisijo sestavljajo razsodniška skupina, vodilni ocenjevalci in ocenjevalci. Razsodniško skupino tvorijo predsednik in šest članov razsodnikov. Razsodniško skupino imenuje odbor na predlog predstojnika urada za obdobje štirih let. Vodilne ocenjevalce in ocenjevalce imenuje odbor za nedoločen čas na predlog predstojnika urada. Urad pripravi seznam ocenjevalcev, ki v tekočem letu izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v ocenjevalnih skupinah.

 

Člani komisije so izbrani izmed vodstvenih delavcev in strokovnjakov z znanjem in izkušnjami na področju odličnosti poslovanja v zasebnem in javnem sektorju in z opravljenim ustreznim usposabljanjem za ocenjevalce.

 

Pogoji za imenovanje članov ocenjevalne komisije:

 • najmanj visoka strokovna izobrazba, pridobljena po študijskem programu prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo;

 • znanje slovenskega in vsaj enega svetovnega jezika; 

 • najmanj 5 let delovnih izkušenj.   

 

Merila za pridobitev statusa razsodnika oziroma vodilnega ocenjevalca so:

 • izpolnjevanje pogojev za imenovanje članov ocenjevalne komisije;
 • javni ugled oziroma javno delovanje na področju kakovosti in poslovne odličnosti;
 • izkušnje pri uvajanju pristopa in ocenjevanja po evropskem modelu odličnosti;
 • strokovnost za ocenjevanje posameznih meril priznanja;
 • praktične izkušnje pri vodenju stalnih izboljšav;
 • najmanj 5 let izkušenj s področja vodenja.  

Omejitve za izbiro ocenjevalcev:

 • v primeru, da cenjevalci v obdobju treh let zapored ne sodelujejo v postopku ocenjevanja vlog za priznanje, morajo ponovno opraviti usposabljanje za nove ocenjevalce,
 • ocenjevalec, ki je v komisijo vključen prvič, dobi status novinca (ocenjevalec-novinec), v naslednjem postopku ocenjevanja pa dobi status ocenjevalca,
 • v komisijo se izjemoma kot ocenjevalec lahko vključi tudi kandidat, ki izpolnjuje vse pogoje za imenovanje članov ocenjevalne skupine, razen pogoja glede delovnih izkušenj. Zanj veljajo iste pravice in obveznosti kot za ocenjevalca-novinca.

 

Seznam ocenjevalcev priznanja RS za poslovno odličnost (PRSPO)