Skoči na vsebino

NOVICA

Postopek odobritve tipa za sekcijsko merjenje hitrosti

Na Uradu RS za meroslovje med drugim vodimo tudi  postopek izdaje certifikata o odobritvi tipa za merilnik za sekcijsko merjenje hitrosti, in sicer na zahtevo podjetja Intermatic d.o.o..

 

Postopek ni zaključen, ker vložnik zahteve še ni predložil vzorca merila za izvedbo preskusa in vseh zahtevanih dokazil, ki bi bila zadostna za odločitev v postopku. Vložnik je že tretjič zaprosil za podaljšanje roka za dostavo dokazil, in sicer ponovno za en mesec. Urad RS za meroslovje je tako na podlagi omenjene prošnje podaljšal rok za dostavo vseh zahtevanih dokazil in vzorca merila najkasneje do konca aprila letos.

 

Postopek odobritve tipa merila vključuje pregled popolnosti in ustreznosti tehnične dokumentacije merila, pregled skladnosti merila s tehnično dokumentacijo in preskuse skladnosti merila z meroslovnimi zahtevami. V postopku Urad RS za meroslovje priznava poročila o že izvedenih preskusih s strani drugih kompetentnih meroslovnih organov, v primeru  manjkajočih dokazil pa Urad RS za meroslovje ustrezne preskuse izvede sam ali jih da izvesti.

 

Z izdajo certifikata o odobritvi tipa Republika Slovenija, v imenu katere Urad RS za meroslovje vodi postopke, prevzame odgovornost za točnost in verodostojnost rezultatov meritev opravljenih s predmetnim merilom. Iz tega razloga je pri tovrstnih merilih, kot so sistemi za merjenje hitrosti v cestnem prometu, še posebej pomembno, da izpolnjujejo vse s predpisi določene zahteve, saj s tem omogočajo zaupanje v rezultate meritev.

 

 

 

Ljubljana, 15. april 2016                                         mag. Dominika Rozoničnik

                                                         odnosi z javnostmi na Uradu RS za meroslovje