Skoči na vsebino

NOVICA

Stanje postopka odobritve tipa za sekcijsko merjenje hitrosti

Na Uradu RS za meroslovje med drugim vodimo tudi  postopek izdaje certifikata o odobritvi tipa za merilnik za sekcijsko merjenje hitrosti, ki se vodi na zahtevo podjetja Intermatic d.o.o..

 

Del predmetnega postopka, ki je bil vezan na preskušanje merilnika hitrosti na terenu, je Urad, v izogib dvigovanju stroškov za vložnika, izvedel med rednimi zaporami oz. drugačnimi prometnimi ureditvami na danem odseku v mesecu maju. Vložnik pa je v petek 24. 6. 2016 Uradu prvič omogočil tak dostop do merilnika hitrosti, ki je predmet tega postopka, da je Urad lahko pričel s funkcionalnim preskušanjem njegovega delovanja.

 

Certifikat o odobritvi tipa bo Urad izdal takoj po zaključenem postopku, če bo v njem ugotovljeno, da je merilnik hitrosti skladen s zahtevami predpisov.

 

Postopek odobritve tipa merila vključuje pregled popolnosti in ustreznosti tehnične dokumentacije merila, pregled skladnosti merila s tehnično dokumentacijo in preskuse skladnosti merila z meroslovnimi zahtevami. V postopku Urad RS za meroslovje priznava poročila o že izvedenih preskusih s strani drugih kompetentnih meroslovnih organov, v primeru  manjkajočih dokazil pa Urad RS za meroslovje ustrezne preskuse izvede sam ali jih da izvesti.

 

Z izdajo certifikata o odobritvi tipa Republika Slovenija, v imenu katere Urad RS za meroslovje vodi postopke, prevzame odgovornost za točnost in verodostojnost rezultatov meritev opravljenih s predmetnim merilom. Iz tega razloga je pri tovrstnih merilih, kot so sistemi za merjenje hitrosti v cestnem prometu, še posebej pomembno, da izpolnjujejo vse s predpisi določene zahteve, saj s tem omogočajo zaupanje v rezultate meritev.