Skoči na vsebino

NOVICA

Obeležili svetovni Dan meroslovja 2018

SPOROČILO ZA JAVNOST
Obeležili svetovni Dan meroslovja 2018

»Redefinicija mednarodnega sistema merskih enot SI«

 

Danes 23. maja 2018 smo na Brdu obeležili svetovni Dan meroslovja 2018, ki je letos potekal pod krovnim naslovom »Redefinicija mednarodnega sistema merskih enot SI«. Letošnje praznovanje je bilo za Slovenijo, kot tudi druge države še posebej pomembno, saj spreminjamo na mednarodni ravni definicije merskih enot, ki smo jih ob pomoči strokovnjakov iz različnih inštitucij in organizacij prvič predstavili prav danes na Dnevu meroslovja 2018 na Brdu pri Kranju.

 

Kot so povedali naši predavatelji je meroslovje je veda o merjenju in z merjenji ter mednarodnim sistemom merskih enot (SI) se v življenju srečujemo vsak dan, na vsakem koraku pa čeprav se tega niti ne zavedamo. V Sloveniji to področje pokriva in ureja Urad RS za meroslovje z dobro organiziranim nacionalnim meroslovnim sistemom, ki se ukvarja s točnostjo merjen in  uporabo pravilnih merskih enot.

 

V letu 2018 bo sistem enot SI doživel redefinicijo, ki bo omogočila univerzalni dostop do merskih enot kjerkoli na Zemlji in tudi daleč stran od nje. Nobena enota ne bo več določena z materializirano mero (artefaktom), temveč bodo vse definirane preko naravnih konstant, ki so enake povsod v nam znanem vesolju. Redefinirane bodo štiri osnovne enote za merjenje: mase (kilogram), električnega toka (amper), temperature (kelvin) in množine snovi (mol).  S tem bo celoten sistem enot SI definiran bolj enostavno in bolj temeljno, s čimer bo odpravljena zadnja definicija, ki je temeljila na materializirani meri, prakilogramu iz leta 1879. Z redefinicijo bo tako mogoče vse enote neodvisno realizirati in to načeloma kjerkoli.

 

Redefinicija bo stopila v veljavo maja 2019, kar bo omogočilo spremembo ustreznih zakonodaj. Sama redefinicija vključuje tudi drugačne določitve naravnih konstant, kjer bodo nekatere postale točne številske vrednosti in določile osnovo za vse ostale konstante in posledično enote SI. Te spremembe so bile narejene tako, da se vrednosti novo definiranih enot SI ne bodo razlikovale od vrednosti, ki veljajo po sedanji definiciji. S tem je zagotovljen nemoten prehod na nove definicije, ki pa bo v prihodnosti omogočil še bolj točne meritve, kot jih lahko opravimo danes. S tem bo odpravil ovire, ki bi lahko nastale pri razvoju novih tehnologij, materialov, znanj in nadaljnjega odkrivanja vesolja ter potovanja po njemu.

 

Meroslovje bo tako v življenju ljudi še naprej igralo pomembno vlogo, saj bo zagotavljalo kakovost izdelkov in storitev, skrbelo za naše zdravje in varnost ter omogočalo gospodarski in družbeni razvoj. Z vrtenjem Zemlje, življenja in razvoja se vrti tudi mavrični krog merskih enot, ki sledi vedno bolj točnim in stabilnim definicijam.

 

Naj zaključimo z besedami državne sekretarke go. Eve Štravs Podlogar in direktorja Urada RS za meroslovje, dr. Sama Kopača, ki sta povedala, »da se bomo v Sloveniji še naprej trudili aktivno sodelovati v čim večjem številu evropskih raziskovalnih programov EMRP in EMPIR ter z rezultati teh projektov pomagati gospodarstvu oziroma uporabnikom v najširšem pomenu besede. Le s skupnim sodelovanjem vseh deležnikov meroslovnega sistema, kot so priznani nosilci nacionalnih etalonov, imenovane osebe, slovenska akreditacija, ter akreditirani kalibracijski in preskusni laboratoriji bomo lahko gradili razvojno in tehnološko družbo.«

 

Na podlagi skupnega sodelovanja bomo tudi v bodoče lahko na Dnevu meroslovja in podobnih dogodkih poslušali uspešne zgodbe ter predstavitve najboljših praks, kot smo jih danes s strani podjetja TPV d. o. o. Novo mesto, družbe Vinakoper d. o. o., Krke d. d. ter Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje.

Vse o merskih enotah in Redefiniciji mednarodnega sistema merskih enot SI

 

 


Brdo, 23. 5. 2018                                                          mag. Dominika Rozoničnik
                                                                                                stiki z javnostmi

 

I. DEL:

1. Redefinicija mednarodnega sistema merskih enot SI, dr. Rado Lapuh, Urad RS za meroslovje

2. Redefinicija enote kilogram (kg), mag. Matej Grum, Urad RS za meroslovje

3. Redefinicija enote kelvin (K), prof. dr. Jovan Bojkovski, Fakulteta za elektrotehniko

4. Redefinicija enote amper (A), Boštjan Voljč, Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje Ljubljana

5. Umestitev SI enot v kurikul osnovnih in srednjih šol, mag. Andreja Bačnik, Janko Banko, mag. Mojca Suban, Zavod RS za šolstvo (predstavitev še ni dosegljiva)

 

II. DEL:

1. Meritve za zagotavljanje kakovosti izdelkov, Anton Petrič, mag.org, TPV d.o.o., Novo mesto (predstavitev še ni dosegljiva)

2. Z meritvami od grozdja do vrhunskega vina, Boštjan Zidar, Vinakoper d.o.o., Koper

3. Merjenja in pomen meritev v tovarni Krka d. d., Miran Rudman, Krka d. d., Novo mesto (predstavitev še ni dosegljiva)

4. Merjenje časa in zagotavljanje sledljivosti meritev, Borut Pinter, Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje Ljubljana