Skoči na vsebino

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

"Za vse željene informacije, ki niso na voljo v Katalogu informacij javnega značaja, pošljite povpraševanja na gp.mirs(at)gov.si ali dominika.rozonicnik(at)gov.si."

 

1. Osnovni podatki o katalogu

 

Naziv organa:      

Urad RS za meroslovje

Tkalska ulica 15, 3000 Celje

T: 03 428 07 50

F: 03 428 07 60

E: gp.mirs(at)gov.si

www.mirs.gov.si

  

 

Odgovorna uradna oseba:

 

dr. Samo Kopač, direktor

 

 

Odgovorni osebi za katalog:

 

 

 

mag. Dominika Rozoničnik

E: dominika.rozonicnik(at)gvo.si

T: 01 244 27 21

 

 

Natalija Jovanović

E: natalija.jovanovic(at)gov.si

T: 01 244 27 18

Datum zadnje spremembe:                  6. 7. 2017 (Poročila o delu NNE 2016, Dodatki k pogodbam o sofinanciranju NNE 2017)
  

Katalog je dostopen na svetovnem

spletu:

www.mirs.gov.si
  
Druge oblike kataloga:ni
  

 

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa:

 

 

Kratek opis delovnega področja organa

Organigram organa

Seznam notranjih organizacijskih enot

Opis delovnih področij organa

 

2.b Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij

 

mag. Dominika Rozoničnik        

 

T: 01 244 2721 ali 041 721 470

E: dominika.rozonicnik(at)gov.si

E: gp.mirs(at)gov.si

 

 

Natalija Jovanović

 

T: 01 244 2718

E: natalija.jovanovic(at)gov.si

E: gp.mirs(at)gov.si

 

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa

Zakonodaja in dokumenti

 

2.d Seznam predlogov predpisov

Predlogi predpisov in vladnih gradiv

 

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Strategija

Priloge k strategiji

 

Letna poročila Urada RS za meroslovje

Letno poročilo Urada RS za meroslovje za leto 2015

 

Poslovni načrt Urada RS za meroslovje

Poslovni načrt Urada RS za meroslovje za leto 2015

Poslovni načrt Urada RS za meroslovje za leto 2016

 

Poročila o delu Nosilcev nacionalnih etalonov

Leto 2015, 2016

 

 

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Nacionalni meroslovni sistem

Kalibriranje in ugotavljanje skladnosti meril

Plemenite kovine

Meroslovni nadzor

Poslovna odličnost

Mednarodno sodelovanje

 

 

2.g Seznam javnih evidenc s katerimi organ upravlja

Nacionalni meroslovni sistem

Metapodatkovni opis evidenc

Seznam nosilcev nacionalnih etalonov - NNE

Seznam sodelovanj NNE v raziskovalnih projektih evropskih meroslovnih programov

 

Kalibriranje in ugotavljanje skladnosti meril

Metapodatkovni opis evidenc

Seznam storitev, ki se izvajajo v okviru sektorja za fizikalna merjenja

Zbirka certifikatov o odobritvi tipa, ki jih je izdal MIRS oz. njegovi predhodni in slovenski priglašeni organi s področja MID in NAWI direktive

Zbirka podatkov o overjenih merilih in imenovanih izvajalcih overitev meril

 

Plemenite kovine

Metapodatkovni opis evidenc

Slike žigov registriranih dobaviteljev izdelkov iz plemenitih kovin

Seznam dobaviteljev samodeklarantov

Seznam standardnih stopenj čistine izdelkov iz plemenitih kovin

Oznake skladnosti na izdelkih iz plemenitih kovin

 

Meroslovni nadzor

Metapodatkovni opis evidenc

Evidenčni znak proizvajalcev merilnih steklenic

Seznam registriranih uporabnikov znaka EGS

 

Poslovna odličnost

Metapodatkovni opis evdienc

Seznam imenovanih ocenjevalcev PRSPO v obdobju 1998 - 2015

Seznam razsodnikov PRSPO v obdobju 1998 - 2015

Seznam prijaviteljev PRSPO po letih za obdobje od 1998 - 2015

Seznam aktivnih ocenjevalcev

Seznam dobitnikov in finalistov priznanja RS za poslovno odličnost - PRSPO

Seznam članov ocenjevalne komisije PRSPO

Člani Odbora PRSPO

Člani Razsodniške skupine PRSPO

Člani komisije za odpiranje vlog PRSPO 

 

Mednarodno sodelovanje

Seznam pridobljenih projektov EMRP in EMPIR s strani slovenskih inštitucij

 

 

2.h Seznam drugih infomratiziranih zbirk podatkov

 

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij oziroma seznami posameznih dokumentov

Sklepi

Sklep o imenovanju komisije za odpiranje vlog PRSPO 2016 - 2019

Sklep o imenovanju Odbora PRSPO 2012 - 2016

Sklep o imenovanju razsodniške skupine PRSPO 2015 - 2019

Sklep o imenovanju dodatnega člana v razsodniško skupino PRSPO do 2019 

Pogodbe

Pogodbe in sofinanciranje nosilcev nacionalnih etalonov - NNE

Odločbe

Odločbe o priznanju nosilcev nacionalnih etalonov - NNE

Ankete in vprašalniki

Javno posvetovanje o skupnem načrtovanju meroslovnih raziskav (EMRP in EMPIR)

  

Pogosta vprašanja po delovnih področjih 

 

 

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

 

Večina informacij je dostopna na spletnem naslovu www.mirs.gov.si/si/o_uradu/ ob vsakem času.


Dostop do informacij v fizični obliki v prostorih Urada RS za meroslovje, Grudnovo nabrežje 17, 1000Ljubljana, vsak delavnik od 9.00 do 15.30 (v petek do 14.30), na podlagi predhodnega dogovora. Pisno zaprosilo za dostop do informacij javnega značaja lahko prosilci pošljejo na naslov Urada RS za meroslovje, ali E-naslov: gp.mirs(at)gov.si ali T: 01-244-2721.


Dostopnost do informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami je v skladu s 15. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja prav tako mogoč, saj ima stavba urejen dostop za invalidske vozičke in je možen je dostop za vpogled, na spletnih straneh je možen ogled dokumentov tudi za slabovidne (povečava črk). Vse informacije je možno pridobiti tudi izključno v tekstovni obliki.

 

Postopek dostopa do informacij javnega značaja je natančno opredeljen v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja.


Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 eurov (z vključenim DDV). Stroški se zaračunajo v skladu s 16., 17. in 18. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja. Če prosilec zahteva informacije javnega značaja v večjem obsegu, se lahko zahteva vnaprejšen polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij.

 

Dostop do informacij javnega značaja lahko skladno z ZDIJZ zahtevajo oziroma zanje zaprosijo tako pravne kot fizične osebe, brez posebnih obrazložitev ali pojasnil. Za informacijo javnega značaja lahko zaprosijo s pisno zahtevo za dostop do informacije javnega značaja ali njihovo ponovno uporabo, lahko pa tudi z neformalno zahtevo (ustno po telefonu ali drugo).

 

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

 

 Pogosta vprašanja