Skoči na vsebino

JAVNE OBJAVE

Objava namere o sklenitvi Kupoprodajne pogodbe o prodaji in prenosu premičnega premoženja Republike Slovenije v last in posest kupca

V skladu s 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18), Urad RS za meroslovje, Tkalska ulica 15, 3000 Celje objavlja namero o sklenitvi kupoprodajne pogodbe o prodaji in prenosu premičnega premoženja Republike Slovenije v last in posest kupca, in sicer prodajo rabljenega emisijskega spektrometra z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-OES) model SPECTRO CIROS CCD (leto proizvodnje 1999).

 

Tehnični podatki o spektrometru in pripadajoči opremi so navedeni v prilogi.

 

Najnižja ponudbena cena je 1.000 EUR.

 

Spektrometer se bo prodal kupcu, ki bo podal najvišjo ponudbo za odkup. V primeru prejema večjega števila ponudb, bo Urad RS za meroslovje z zainteresiranimi ponudniki opravil pogajanja. V primeru prijave državnega organa ima le-ta prednost pred ostalimi ponudniki.

 

Izbrani ponudnik mora dogovorjeno kupnino poravnati na TRR Urada št. SI56 0110 0630 0109 972, s sklicem 21326-7202997-73530018, in sicer najkasneje v roku 15 dni od sklenitve pogodbe. Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla.

 

Podrobnejše informacije o spektrometru lahko ponudniki pridobijo pri ge. Irenci Božič Carli, e-naslov: i.bozic-carli@gov.si, tel št. 01 244 27 30.

 

Možen je tudi ogled spektrometra na lokaciji Urada RS za meroslovje, Grudnovo nabrežje 17, 1000 Ljubljana.

 

Urad RS za meroslovje lahko postopek ustavi do sklenitve pogodbe.

 

Ponudba naj vsebuje najmanj naslednje podatke: ime in priimek oz. podjetje, naslov in ceno.

 

Ponudbe pričakujemo na e-naslov: gp.mirs@gov.si od objave namere do 28. 11. 2018.

 

Datum objave: 6. 11. 2018

 

Tehnični podatki