Skoči na vsebino

IMENOVANE OSEBE

OVERITVENE OZNAKE

 

 

1. Želim naročiti nove overitvene oznake. Kako jih lahko naročim?
Potrebe po oznakah se zbirajo enkrat letno s pozivom vsem imenovanim osebam. Imenovane osebe morajo uradu posredovati izpolnjen obrazec "Zahteva za izdajo soglasja za naročilo overitvenih oznak".
Kadar se pojavijo potrebe po dodatnih oznakah, jih imenovana oseba lahko naroči tudi kadarkoli med letom s posredovanjem taistega obrazca na urad oziroma kontaktni osebi za imenovane osebe ga. Simoni Selič (simona.selic(at)gov.si).
Urad zahtevo s soglasjem posreduje izbranemu dobavitelju oznak, ki le-te dostavi uradu. Urad oznake preda osebno imenovani osebi ali njegovi pooblaščeni osebi, račun za oznake pa dobavitelj oznak izstavi neposredno imenovani osebi.

 

2. Pri nameščanju overitvene nalepke se mi je ta nenamenoma poškodovala. Namestil sem novo nalepko. Kaj naj storim s poškodovano nalepko?
Poškodovano nalepko ali pa vsaj njen del ustrezno shranite (lahko na primer nalepite na list papirja). Ob letnem preverjanju količine nameščenih in uradu vrnjenih neporabljenih oznak bodo tudi takšne oznake del nadzora.

 

 

IMETNIKI MERIL

 

 

1. Sem imetnik zakonskega merila. Želim ga overiti. Kdo lahko izvede overitev?
Overitve v Republiki Sloveniji izvaja Urad RS za meroslovje in kompetentne pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki, ki jim je Urad RS za meroslovje podelil Odločbo o imenovanju za izvajanje strokovno tehničnih nalog ugotavljanja skladnosti in/ali rednih ali izrednih overitev.
Seznam izvajalcev overitev lahko najdete na spletnem naslovu: http://www.mirs-info.si/Verification/index.php. Seznam izvajalcev overitev, imenovanih za izvajanje overitev meril posameznih skupin, lahko poiščete v razdelkih na levi strani.

 

2. Izvajanje postopkov overitev skladno s spremenjenimi pravilniki

V prvi polovici leta 2013 so bili objavljeni in pričeli veljati trije novi oziroma spremenjeni meroslovni pravilniki.

V Uradnem listu RS št. 16/13 z dne 22. 2. 2013 sta tako izšla Pravilnik o overitvah taksimetrov in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnik o merilnih instrumentih, ki sta začela veljati 9. 3. 2013. V Uradnem listu RS št. 18/13 z dne 16. 3. 2013 pa je izšel Pravilnik o overitvah števcev električne energije, ki je začel veljati 16. 3. 2013.

 

Imenovane osebe na zgoraj navedenih področjih lahko izvajajo postopke prvih, rednih oz. izrednih overitev z obstoječimi odločbami o imenovanju, v skladu s prehodnimi določbami naštetih pravilnikov pa morajo:
- postopke rednih in izrednih overitev taksimetrov, vodomerov, merilnikov toplotne energije, pretočnih meril in merilnih sistemov za zvezno in dinamično merjenje količin tekočin, razen vode, dolžinskih meril in električnih števcev ter prvih overitev nekaterih električnih števcev, ki so se izvajali na podlagi dosedanjih pravilnikov, uskladiti z zahtevami novih pravilnikov v roku treh mesecev od uveljavitve le – teh
- postopke overitev, ki so usklajeni z novimi pravilniki, pa akreditirati najkasneje v roku dveh let od uveljavitve zgoraj neštetih pravilnikov ter o tem zaradi izdaje nove odločbe o imenovanju obvestiti Urad RS za meroslovje.

 

 

POSTOPEK IMENOVANJA PRAVNE OSEBE ALI SAMOSTOJNEGA PODJETNIKA ZA IZVAJANJE OVERITEV

 

 

1. Naša organizacija želi izvajati overitve zakonskih meril. Katere pogoje moramo izpolnjevati?
Zahteve in postopek imenovanja podrobno opisuje "Pravilnik o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja (Ur. list RS, št. 131/04, 71/06 in 64/08)". Če povzamemo nekaj bistvenih zahtev: organizacija mora razpolagati z ustrezno opremo in prostori, usposobljenim osebjem, ki obvladuje postopke overjanj in izkazuje svojo neodvisnost ter imeti pridobljeno ustrezno akreditacijsko listino. Za pričetek postopka imenovanja mora vložnik zahteve uradu posredovati obrazec "Zahteva za imenovanje".

 

2. Kako dolgo traja postopek imenovanja?
Imenovana komisija urada mora svoje mnenje o ustreznosti za imenovanje oblikovati v mesecu dni od dne, ko je bila zahteva za imenovanje popolna. Komisija med postopkom imenovanja izvede tudi ocenjevalni obisk v prostorih vložnika zahteve. Mnenje s posreduje direktorju Urada, ki izda odločbo.

 

 

MIRS INFO

 

1. Baza MIRS-info ne deluje. Kako lahko napovem planirane overitve?
O planiranih overitvah po elektronski pošti obvestite ga. Simono Selič (simona.selic(at)gov.si) in/ali pokličite na urad.

 

2. Imetnik merila je navkljub planirani overitvi, ki je bila vnešena v bazo MIRS-info, imenovani osebi (IO) zjutraj sporočil, da merilo ni pripravljeno za overitev. IO želi zato svojega metrologa preusmeriti k izvajanju overitev drugih meril. Smemo kot IO takšne overitve izvesti?
IO naj planirane overitve v poročilu zavede kot zavrnjene in navede razlog.
Neplanirane overitve naj izvede, o tem pa predhodno obvesti ga. Simono Selič (simona.selic(at)gov.si) in/ali pokliče na urad. V poročilu bodo takšne overitve zavedene kot neplanirane. Navede naj se razlog.

 

3. V bazi MIRS-info ne najdem stranke, pri kateri želim izvesti overitev? Kako moram kot IO postopati?
Na urad posredujte (najbolje po elektronski pošti) zahtevo za vnos stranke. Zahtevo lahko posredujete ga. Simoni Selič (simona.selič(at)gov.si) ali g. Matjažu Urlebu (matjaz.urleb(at)gov.si). Ko je stranka vnesena, v bazo MIRS-info vnesite plan overitev.

 

4. Imam težave z dostopom do baze MIRS-info. Kaj naj storim?
V primeru tehničnih težav kontaktirajte vzdrževalca programske opreme g. Matjaža Urleba (matjaz.urleb(at)gov.si, 01/2442 729).

 

Več o overitvenih oznakah