Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NADZOR NAD MERILI

Ali lahko Uradu RS za meroslovje prijavimo, če sumimo, da gre za neustrezno meritev s katerim-koli merilom?

Inšpektorji in meroslovni nadzorniki Urada RS za meroslovje, ki so pristojni za izvajanje meroslovnega nadzora, lahko ukrepajo le v primeru, če gre za merilo, za katerega imamo predpis o meroslovnih zahtevah in ki se uporablja na zakonskem področju – to je na področju varovanja zdravja ljudi in živali, varstva okolja in splošne tehnične varnosti, prometa blaga in storitev ter postopkov pred upravnimi in pravosodnimi organi.

Seznam predpisov

 

Kako mora biti označeno merilo, da je skladno z meroslovnimi predpisi?

Merilo, ki se uporablja na področju zakonskega meroslovja, mora imeti oznako skladnosti, po poteku roka za redno overitev ali po vsakem posegu v merilo (popravilo ali servisiranje) pa mora biti označeno z oznako redne oziroma izredne overitve. Pred namestitvijo teh oznak pa organ za ugotavljanje skladnosti preveri, ali ima merilo vse potrebne oznake in napise, navedene v meroslovnem predpisu za zadevno merilo.

Oznaka skladnosti je bodisi oznaka prve overitve v obliki modre okrogle nalepke ali žiga v obliki ščita, bodisi znak CE s številko priglašenega organa in meroslovno oznako M.

Oznaka redne / izredne overitve je lahko v obliki ovalne nalepke z zelenimi črtami, ki ima na robu označene mesece izvedene overitve (pred letom 2002 nalepka ni vsebovala navedbe mesecev) ali v obliki žiga.

Prav tako mora biti merilo zaščiteno pred nedovoljenimi posegi z zaščitno nalepko (oranžne barve in ovalne oblike) ali plombo.

 

Overitvene oznake

 

Kako je iz overitvene oznake razvidno, kdaj je bila izvedena overitev oziroma do kdaj je overitev veljavna?

Na overitveni oznaki sta navedeni zadnji dve številki leta, v primeru redne / izredne overitve po letu 2002 pa tudi meseca, v katerem je bila izvedena overitev. Da lahko ugotovite rok veljavnosti overitvene oznake, potrebujete podatek o roku redne overitve. Tako je overitvena oznaka veljavna zadnji dan meseca ali leta, ki sledi letu, v katerem je bila overitev izvedena.

 

Primer:

 

  • neavtomatska tehtnica – nova: na tehtnici se mora nahajati naslednja oznaka 

število 09 predstavlja letnico namestitve 2009, zato ima tehtnica ob roku overitve 2 leti veljavno overitev do vključno 31. 12. 2011;

  • neavtomatska tehtnica – redno overjena: na tehtnici se mora nahajati naslednja oznaka
     
    če je levi strani zunanjega kolobarja (predstavlja desetice letnice) preluknjano število 1, na desni strani zunanjega kolobarja (predstavlja enice letnice) preluknjano število 2 (obe števili skupaj predstavljata leto 2012), ter na notranjem kolobarju preluknjano številko (predstavlja mesec v letu) 9, ima merilo veljavno overitev do vključno 30. 9. 2012.

KATERA INŠPEKCIJA JE PRISTOJNA ZA REŠEVANJE PRIJAV GLEDE DELILNIKOV TOPLOTNE ENERGIJE V STAVBAH Z VEČIMI ODJEMALCI?

Če so v stavbi v funkciji delilnikov vgrajeni merilniki toplotne energije ali vodomeri za toplo vodo, je za nadzor pristojna inšpekcija Urada RS za meroslovje. V kolikor so v stavbi vgrajene indikatorske naprave npr. delilniki, ki se nameščeni na grelna telesa, ekonokali, ali če delilniki sploh niso vgrajeni, je potrebno prijavo vložiti pri Energetski inšpekciji, ki deluje v okviru Ministrstva za infrastrukturo in prostor.

Kaj pomeni znak »e« na predpakiranih izdelkih?

Znak »e«, ki je predpisane velikosti in oblike pomeni skladnost z evropskimi direktivami, ki se nanašajo na meroslovne zahteve za predpakirane izdelke. Z uporabo tega znaka želijo odgovorni za pakiranje poudariti, da so izdelki pakirani po načelu povprečja, kar pomeni, da povprečje dejanske vsebine predpakiranih izdelkov ni manjše od nazivne količine (to je količine, ki je označena na embalaži) ter da določeni majhen delež (2,5 %) predpakiranih izdelkov lahko presega dovoljeno negativno odstopanje. Zahteve veljajo za predpakirane izdelke enotnih nazivnih količin, ki so pakirani po masi ali prostornini v območju od 5 g/ml do vključno 10 kg / l.

 

Ali mora vsak izdelek, ki ga v trgovini kupimo kot predpakiranega, vsebovati enako količino izdelka kot je označeno na embalaži?

Predpakirani izdelki, ki nosijo znak »e« in izdelki, ki so pakirani za tržišče v Sloveniji so pakirani po načelu povprečja, kar pomeni, da je v posamezni embalaži lahko več ali manj izdelka kot je njegova nazivna količina. V primeru, da potrošnik pri nakupu več enot predpakiranega izdelka ugotovi, da je v embalaži premalo izdelka, lahko o tem obvesti Urad RS za meroslovje. Ta bo na osnovi predpisane statistične metode, ki je navedena v Pravilniku o količinah predpakiranih izdelkov ugotovil, ali je bilo v določeni partiji predpakiranih izdelkov dejansko premalo izdelka.