Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PLEMENITE KOVINE

Kako pridobiti status dobavitelja izdelkov iz plemenitih kovin in s tem imenski žig?

Status dobavitelja pridobite s prošnjo, ki vsebuje izpolnjeno Zahtevo za določitev znaka dobavitelja, ki jo je treba vložiti pri Uradu RS za meroslovje, kontaktna oseba za izdajo odločb o znaku dobavitelja je ga. Kocijančič Suzana (tel. 03 428 0765).

Zahteva za določitev znaka dobavitelja mora vsebovati poleg splošnih podatkov o vložniku zahteve še navedbo načina, na katerega bo dobavitelj zagotavljal skladnost svojih izdelkov s predpisanimi zahtevami, ter podatke o tem, kje se nahajajo poslovni prostori, v katerih se izdelki iz plemenitih kovin izdelujejo, označujejo, dajejo v promet ali hranijo pripravljeni za promet.

Prošnjo je treba opremiti z upravno takso v znesku 4,54 EUR, prav tako pa je potrebno poravnati tudi stroške za izdajo odločbe o znaku dobavitelja 48,30 EUR.
Na podlagi zahteve se dobavitelju izda odločba o njegovem znaku dobavitelja na osnovi katere si naredi imenski žig. Preden dobavitelj začne označevati izdelke, mora zaradi evidence odtisa dostaviti vse svoje imenske žige, izdelane po obliki, ki je določena z odločbo o znaku dobavitelja, na odtis Uradu RS za meroslovje.

 

Kako postanem samodeklarant?

Dobavitelj, ki želi samostojno zagotavljati skladnost svojih izdelkov iz plemenitih kovin s predpisi, je dolžan sistem zagotavljanja skladnosti izdelkov s predpisi opisati v tehnični dokumentaciji:

Podrobnejša vsebina tehnične dokumentacije je določena s Pravilnikom o podrobnejši vsebini tehnične dokumentacije, ki jo izdelajo in vzdržujejo dobavitelji izdelkov iz plemenitih kovin pri samostojnem zagotavljanju skladnosti izdelkov s predpisi (Ur. list RS, št. 113/00). Sistem zagotavljanja skladnosti s predpisi preverja Urad RS za meroslovje.

 

Tehnična dokumentacija mora vsebovati naslednja poglavja:

 1. Proizvodni proces
 2. Vhodna in izhodna kontrola proizvodnega procesa - preskušanje izdelkov
 3. Označevanje izdelkov
 4. Korektivni ukrepi in varovanje
 5. Vodenje dokumentacije in hranjenje zapisov
 6. Poročila

Izpolnjeno tehnično dokumentacijo posredujete skupaj z Zahtevo za določitev znaka dobavitelja na naslov Sektor za nacionalne etalone in kemijska merjenja, Urad RS za meroslovje, Tkalska cesta 15, Celje, ga. Suzana Kocijančič (tel. 03 428 0765).

 

Več o samodeklarantih...

Kako morajo biti označeni izdelki iz plemenitih kovin preden gredo v promet?

Izdelki iz plemenitih kovin v prometu so označeni s tremi oznakami in sicer:

- Znakom čistine (npr. 585)

- Znakom dobavitelja (imenski žig izdelovalca ali uvoznika izdelkov)

- Oznako skladnosti (državni žig ali oznaka »S«, ki jo odtisnejo dobavitelji samodeklaranti).

Vse tri oznake na izdelkih iz plemenitih kovin kupcu zagotavljajo kakovost izdelka.
Izdelkov iz plemenitih kovin, ki so lažji od 1 g (zlato) in lažji od 7g (srebro) ni obvezno označiti z znakom dobavitelja in čistine.

 

Vsak dobavitelj je dolžan svoj izdelek, preden ga da v promet, označiti s svojim znakom dobavitelja in znakom čistine. Postopek in oblika znaka dobavitelja sta določena v Pravilniku o znaku dobavitelja (Ur. list RS, št. 97/00 in št. 31/07).  Vsak dobavitelj ima unikatno oznako – znak dobavitelja, po kateri ga kupci izdelka lahko prepoznajo. Znak dobavitelja je lahko znak izdelovalca ali znak uvoznika, na zahtevo stranke pa ga določi Urad RS za meroslovje. Znak izdelovalca izdelkov iz plemenitih kovin sestavljata dve črki abecede, običajno začetnici izdelovalčevega imena oziroma podjetja. Na podlagi  Zakona o izdelkih iz plemenitih kovin (Uradni list RS, št. 04/06 - uradno prečiščeno besedilo in 7/18)   morajo svoj znak registrirati tudi uvozniki izdelkov iz plemenitih kovin. Znak uvoznika predstavlja poševna številka v latinici.

 

Po označitvi z znakom dobavitelja in znakom čistine morajo dobavitelji v skladu z Zakonom o izdelkih iz plemenitih kovin (Uradni list RS, št. 04/06 - uradno prečiščeno besedilo in 7/18) predložiti svoje izdelke iz plemenitih kovin v preskus in označitev z oznako skladnosti (državnim žigom).  Skladnost izdelkov s predpisanimi tehničnimi zahtevami se potrdi z odtisom oznake skladnosti.
Oblike oznake skladnosti (t.i. državnih žigov) so določene v Odredbi o oblikah oznak skladnosti in znakov za označevanje čistine ter o načinu označevanja čistine na izdelkih iz plemenitih kovin (Ur. list RS, št. 109/00).

Kako poteka postopek preskusa in označitve izdelkov?

Po označitvi izdelkov z znakom dobavitelja in znakom čistine so dobavitelji dolžni v skladu z Zakonom o izdelkih iz plemenitih kovin (Uradni list RS, št. 04/06 - uradno prečiščeno besedilo in 7/18) predložiti svoje izdelke iz plemenitih kovin razen izdelkov lažjih od 1 g (zlato) in 7 g (srebro)  Uradu RS za meroslovje v preskus in označitev z oznako skladnosti (državnim žigom). Dobavitelji lahko zagotavljajo skladnost izdelkov tudi samostojno z vzdrževanjem predpisane tehnične dokumentacije, če pred tem pridobijo status samodeklaranta.

 

Dobavitelj, ki želi zagotoviti označitev svojih izdelkov z oznako skladnosti (t.j. državnim žigom) izpolni  Zahtevo za preskus in označitev izdelkov iz plemenitih kovin, ki jo je potrebno kolkovati z upravno takso v znesku 4,54 EUR. Dobavitelj se nato po telefonu dogovori za obisk v enoti Sektorja za nacionalne etalone in kemijska merjenja v Ljubljani, Grudnovo nabrežje 17 (tel. 01 24 42 735) ali v Celju Tkalska 15 (tel. 03 428 07 61). Ob obisku predloži dobavitelj skupaj z vsemi sortiranimi izdelki tudi pripadajoči izpolnjenim obrazec zahteve za preskus in označitev. Pooblaščena oseba urada pregledajo prineseno količino izdelkov (kosi, masa), preverijo ustreznost oznak ter izdelke preskusijo glede čistine. Če so izdelki ustrezni, jih označijo z državnim žigom. Dobavitelj je dolžan na izdelku iz plemenite kovine zagotoviti mesto za odtis oznake skladnosti.

 

Za določitev deleža plemenite kovine v izdelkih izvajamo kvantitativne in kvalitativne kemijske analize v enotah Sektorja za nacionalne etalone in kemijska merjenja v Ljubljani in Celju.

Katerih izdelkov iz plemenitih kovin ni potrebno preskušati in označevati?

I.) Iz Zakona o izdelkih iz plemenitih kovin (Uradni list RS, št. 04/06 - uradno prečiščeno besedilo in 7/18)   so izvzeti naslednji izdelki iz plemenitih kovin, ki niso izdelki iz plemenitih kovin v smislu zakona:

 1. izdelki, ki so namenjeni za izvoz,
 2. izdelki, ki so začasno uvoženi kot vzorčni izdelki oziroma izdelki v razstavne namene,
 3. izdelki, ki so popolnoma prevlečeni z emajlom, dragim kamenjem, biseri ali z drugimi nekovinskimi prevlekami,
 4. izdelki iz neplemenitih kovin, ki so popolnoma prevlečeni s plemenitimi kovinami.

II.) Določbe zakona, ki se nanašajo na preskus in označitev izdelkov, pa se ne nanašajo na:

 1. izdelke iz zlata in paladija, katerih masa je manjša od 1 g, in izdelke iz srebra, katerih masa je manjša od 7 g;
 2. surovce in polizdelke iz plemenitih kovin.

Za našteti skupini izdelkov preskušanje in označevanje ni obvezno. Naštetih izdelkov ni potrebno dostavljati v preskus in označitev z oznako skladnosti, razen če stranka to posebej želi. To pomeni, da lahko gredo omenjeni izdelki v prodajo brez označitve z državnim žigom ali znakom »S« oziroma brez izdanega Potrdila o skladnosti. Pri tem pa je potrebno paziti, da izdelki ne glede na opustitev obveznega preskusa izpolnjujejo predpisane tehnične zahteve predvsem glede deklarirane stopnje čistine.

 

Več o oznakah na izdelkih iz plemenitih kovin...

Koliko časa traja postopek preskusa in označitve izdelkov ?

Preskus izdelkov traja do štirinajst dni od prejetja izdelkov v pisarno Sektorja za nacionalne etalone in kemijska merjenja, Urada RS za meroslovje.
Sledi postopek označitve z oznako skladnosti (t.j. državnim žigom), ki je nato končan v nekaj dneh. Odvisno od tega kako hitro stranka po sporočilu o ustreznosti izdelkov dostavi le te v označitev na Urad.

 

 

Za manjše število izdelkov iz plemenitih kovin, ki večinoma izhajajo iz lastne proizvodnje, se predloženi izdelki običajno pregledajo samo z rentgensko fluoroscenčno analizo. Če ustrezajo deklarirani standardni stopnji čistine se nato označijo z oznako skladnosti (t.j. državnim žigom). V takšnih primerih je postopek končan še tisti dan, ko je stranka izdelke prinesla na Urad RS za meroslovje.

KAKŠNO JE STANJE NA PODROČJU INVESTICIJSKEGA ZLATA V SLOVENIJI?

Zaradi finančne krize in recesije je opazen znaten porast nabave in proizvodnje izdelkov iz plemenitih kovin visoke čistine t.i. naložbeno oziroma investicijsko zlato in srebro. Te izdelke, ki jih predstavljajo zlasti zlate in srebrne ploščice, palice in kovanci, v zadnjem obdobju kupujejo številni prebivalci Slovenije z namenom investiranja prihrankov in varčevanja. Kot proizvajalci investicijskega zlata in srebra nastopajo zlasti priznane tuje kovnice uvrščene na t.i. Good Delivery List pri London Buillion Market Association (LBMA) http://www.lbma.org.uk, Domači proizvajalci so sorazmerno redki.  Vsako leto izda tudi Banka Slovenije eno ali dve seriji priložnostnih kovancev. To so zlati in srebrni kovanci visokih čistin, s katerimi zabeležimo posebne dogodke ali obletnice.