Skoči na vsebino

PRESKUS IN OZNAČITEV IZDELKOV IZ PLEMENITIH KOVIN

V skladu z Zakonom o izdelkih iz plemenitih kovin lahko dobavitelj skladnost svojih izdelkov s predpisi zagotavlja na dva načina, in sicer samostojno z vzdrževanjem predpisane tehnične dokumentacije ali s predložitvijo izdelkov v preskus in označitev z oznako skladnosti Sektorju za nacionalne etalone in kemijska merjenja na Uradu RS za meroslovje.

Po označitvi z znakom dobavitelja in znakom čistine so dobavitelji dolžni v skladu z zakonom predložiti svoje izdelke iz plemenitih kovin Uradu RS za meroslovje v preskus in označitev z oznako skladnosti (državnim žigom).

Dobavitelj je dolžan izpolniti obrazec zahteve za preskus in označitev izdelkov iz plemenitih kovin z oznako skladnosti in jo oddati Uradu RS za meroslovje skupaj s prilogo (specifikacija predloženih izdelkov za izdajo potrdila o skladnosti) ter izdelki. Zahtevo za preskus in označitev izdelkov iz plemenitih kovin je treba opremiti z odgovarjajočo upravno takso, ki jo je potrebno predhodno poravnati.

Delavci Urada RS za meroslovje pregledajo prineseno količino (kosi, masa) glede ustreznosti oznak, ter deklarirane čistine.

Za določitev deleža plemenite kovine v zlitini izvajamo kvantitativne in kvalitativne kemijske analize v Sektorju za nacionalne etalone in kemijska merjenja na lokaciji v Ljubljani in Celju.

Vzorčenje uvoženih izdelkov

 

Dobavitelj je dolžan na izdelku iz plemenite kovine zagotoviti mesto za odtis oznake skladnosti.

 

Obrazci

Lokaciji - enota Ljubljana in enota Celje

Predpisi

 

 

Akreditacija

V skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025 smo akreditirani za preskušanje na področju Kemija - kovine.

Akreditacijo je podelila Slovenska akreditacija (SA), št. LP-024  

 

Stroški

Za preskušanje in označitev izdelkov iz plemenitih kovin se vložnikom zaračunavajo stroški v skladu z Uredbo o stroških ugotavljanja in potrjevanja skladnosti izdelkov iz plemenitih kovin (Uradni list RS, št. 127/06 in št. 51/09, oziroma neuradno prečiščeno besedilo)

 

 

Osnovna dejavnost Sektorja za nacionalne etalone in kemijska merjenja je preskušanje in deloma tudi označevanje izdelkov iz plemenitih kovin na najvišji strokovni ravni v državi. Osebje sektorja izvaja tudi nadzor nad delom dobaviteljev izdelkov iz plemenitih kovin, ki sami zagotavljajo skladnost svojih izdelkov s predpisi in nad delom imenovanih pravnih oseb.

Sektor sodeluje tudi pri pripravi in usklajevanju zakonov, ki regulirajo področje plemenitih kovin, kot tudi ostalih prepisov s področja kemijskega meroslovja.

Za kvalitativne in kvantitativne kemijske analize zlitin plemenitih kovin se v laboratoriju uporabljajo naslednje analizne metode:

  • platina: metoda rentgenske fluorescenčne spektroskopije
  • zlato: kupelacija SIST EN ISO 11426 (akreditirana metoda), metoda rentgenske fluorescenčne spektoskopije
  • paladij: metoda rentgenske fluorescenčne spektroskopije
  • srebro: potenciometrična titracija ISO 13756 (akreditirana metoda), metoda rentgenske fluorescenčne spektroskopije