Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI MERIL

Zakonska merila so del našega vsakdanjega življenja. Ker igrajo pomembno vlogo, je njihova uporaba urejena z nacionalnimi predpisi ter evropskimi direktivami.

Zakon o meroslovju (Ur. list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) določa, da morajo merila, ki se uporabljajo za merjenje na področjih varovanja zdravja ljudi in živali, varstva okolja in splošne tehnične varnosti, prometa blaga in storitev ter v postopkih pred upravnimi in pravosodnimi organi (zakonska merila), izpolnjevati meroslovne zahteve, določene s predpisi.

Odobritev tipa

Večina zakonskih meril mora imeti odobritev tipa merila. Pri odobritvi tipa merila se merilo pregleda in preskusi v skladu z zakonodajo. Urad RS za meroslovje opravi postopek odobritve tipa merila, kjer na podlagi uspešno opravljenega preskusa oziroma pregleda tipa merila izda certifikat o odobritvi tipa merila. Postopka nacionalne odobritve tipa in prve overitve merila sta predpisana v Pravilniku o načinih ugotavljanja skladnosti za posamezne vrste mm merilnih instrumentov ter o vrstah in načinih njihove označitve z oznakami skladnosti (Ur. list RS, št. 72/01, 53/07 in 79/13).

 

Urad za meroslovje je tudi priglašen organ številka 1376 za ugotavljanje skladnosti tehtnic, gostinske posode, števec delovne električne energije, merilnih sistemov za zvezno in dinamično merjenje količin tekočin razen vode, dolžinskih meril, strojev za merjenje dolžine žice in kabla ter taksimetrov za zahtevami Direktive o merilnih instrumentih (2014/32/EU) oziroma Direktive za neavtomatske tehtnice (2014/31/EU). Urad je priglašen oran za tiste module ugotavljanja skladnosti, ki so pomembni za zaščito potrošnikov in konkurenčnost slovenskega gospodarstva.

  

Celoten pregled in preskušanje avtomatskih in neavtomatskih tehtnic ter taksimetrov v okviru postopkov ES odobritve/pregleda tipa merila in ES neposredne overitve posamičnega merila izvaja Sektor za fizikalna merjenja. Poleg certifikatov ES o odobritvi/pregledu tipa je možno pridobiti tudi preskusne certifikate za posamezne module merila (npr. indikator, tehtalni modul, DSD, programska oprema) in preskusna poročila na podlagi OIML priporočil.

 

Splošni pogoji za ugotavljanje skladnosti merilnih instrumentov

Certifikacijska shema B

Seznam izdanih certifikatov o odobritvi tipa meril 

Seznam harmoniziranih standardev in normativnih dokumentov

Obrazci

 

Neposredna posamična overitev merila

Neposredna posamična overitev merila je postopek, v katerem urad ugotavlja skladnost posamičnega merila z merolsovnimi predpisi. Posamično merilo je merilo, ki je načrtovano in izdelano za posebno uporabo ter ni primerek predvidene proizvodnje.

Postopek ES odobritve tipa in ES neposredne posamične overitve neavtomatskih tehtnic izvajamo kot priglašeni organ številka 1376 v skladu s Pravilnikom o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 19/16) oziroma Pravilnikom o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice (Ur. list RS, št. 25/16).

 

Obrazci

Certifikacijska shema G

Overitve meril

 

Pri overitvi merila se ugotavlja skladnost posameznega merila s predpisi in/ali odobrenim tipom. Ločimo prvo, redno in izredno overitev.

  • Prva overitev je sestavni del postopka ugotavljanja skladnosti in se opravi, preden gre merilo v promet ali se začne uporabljati. Prvo overitev meril zagotovi proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik.
    Proizvajalec meril, kateremu Urad RS za meroslovje v skladu s 40. členom Pravilnika o načinih ugotavljanja skladnosti za posamezne vrste merilnih instrumentov ter o vrstah in načinih njihove označitve z oznakami skladnosti (Ur. list RS, št. 72/01, 53/07 in 79/13) odobri sistem kakovosti, lahko izda za svoja merila izjavo o skladnosti s tipom merila, s katero izjavlja, da so merila, ki jih je izdelal skladna s tipom merila, opisanim v certifikatu o odobritvi tipa merila, in da izpolnjujejo predpisane meroslovne zahteve.
  • Redna overitev je obvezna za merila, ki so v uporabi, in za merila, ki se hranijo za uporabo. Redno overitev merila zagotovi njegov imetnik. Opravi se v rokih, ki so predpisani za posamezna merila.
  • Izredna overitev se opravi po popravilu ali predelavi merila. Zagotovi jo tisti, ki je merilo popravil oziroma predelal.

Pogoji poslovanja Urada RS za meroslovje na področjih preskušanja, kalibracij in overitev/kontrole

Postopek obravnave pritožb in pripomb odjemalcev na področjih kalibracij in ugotavljanja skladnosti meril

Oznake

Obrazci

Akreditacija

Certifikacijska shema F

Odobritev sistema kakovosti

Urad RS za meroslovje izdaja certifikate o odobritvi sistema kakovosti proizvajalcev meril v skladu s Pravilnikom o načinih ugotavljanja skladnosti za posamezne vrste merilnih instrumentov ter o vrstah in načinih njihove označitve z oznakami skladnosti in certifikate o odobritvi sistema kakovosti po modulu D oziroma D1 v skladu z direktivama 2014/32/EU o merilnih instrumentih ter 2014/31/EU o neavtomatskih tehtnicah. Z odobrenim sistemom kakovosti proizvajalec izpolni svoje obveznosti, ki jih predpisuje zakonodaja ter zagotovi in izjavi, da so merila v skladu z odobrenim tipom merila.

 

Postopki za ugotavljanje skladnosti merilnih instrumentov

Spisek odobritev sistema kakovosti proizvajalcev meril

Obrazci

Certifikacijska shema D

Certifikacijska shema D1

Certifikacijska shema E1

CENIKI

Stroški upravnih taks za zgoraj navedene storitve se plačujejo v skladu z Zakonom o upravnih taksah

Stroški ostalih stroškov se plačuje v skladu z Uredbo o višini stroškov na področju meroslovja