Skoči na vsebino

PREDLOGI PREDPISOV IN VLADNIH GRADIV

Na Uradu RS za meroslovje smo pripravili predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izdelkih iz plemenitih kovin

Ker gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona, je sprejem zakona predviden po skrajšanem postopku.

Manjše prilagoditve zakona vsebujejo:

- uskladitev višine glob za prekrške, ki so nespremenjene vse od leta 2000, z inflacijo,

- izrekanje glob za prekrške v razponu tudi v hitrem postopku,

- uskladitev z zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov ,

- deregulacija za tuje kovance, ki so plačilno sredstvo v tujini oziroma so izdani v zbirateljske namene.

 

Predlog zakona je objavljen na spletni strani E-demokracije

https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=7990

 

Do 10. oktobra 2017 je v obravnavi strokovne javnosti predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nacionalnih etalonih.

 

S predlagano spremembo Pravilnika o nacionalnih etalonih (v nadaljevanju: pravilnik) se podaljšuje veljavnost odločb o priznanju pravne osebe za nosilca nacionalnega etalona na obdobje petnajstih let, to je za dobo, v kateri se bo amortizirala merilna oprema, ki jo je nabavil Urad RS za meroslovje za nosilce nacionalnih etalonov s sredstvi iz strukturnih skladov.

 

V skladu z nedavno sprejeto Strategijo meroslovja v Republiki Sloveniji do leta 2025, ki upošteva tudi pripombo Notranjerevizijske službe MGRT, da je treba določbe pravilnika uskladiti z Zakonom o meroslovju, se spreminjajo določbe o sofinanciranju dejavnosti nosilcev nacionalnih etalonov. Predlog pravilnika tako določa, da se iz sredstev Urada pokrivajo neposredni materialni stroški za vzdrževanje nacionalnih etalonov, njihov razvoj pa se sofinancira preko ciljno razvojno raziskovalnih in aplikativnih projektov v skladu s predpisi, ki urejajo raziskovalno in razvojno dejavnost.  Na ta način bi bilo možno razvojno raziskovalno delo sofinancirati bolj fleksibilno.

 

Opušča se tudi selektivno sofinanciranje posameznih področij priznanja nacionalnih etalonov. Glede na navedeno je faktor področja priznanja enak za vsa področja, torej 1. Razlog za to je ugotovitev, da je meroslovni sistem zrel in stabilen, vsa področja pa so med seboj enakovredna. Posledično se črta tudi določilo o določanju faktorjev priznanja za posamezna področja priznanja.

 

Predlog pravilnika je objavljen na spletni strani E-demokracije

https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=8338